Knutepunkt Horten Vest

Navnet signaliserer hva vi jobber med – et trafikknutepunkt, en jernbanestasjon for hele kommunen, en møteplass som omfatter mer enn bare tog. Knutepunkt Horten Vest skal være en positiv bidragsyter i debatten rundt jernbaneetablering og fremtidig utvikling i Horten.


Knutepunkt Horten Vest har en grønn forankring Foranledningen til vårt arbeid er ønsket om å bevare matjorda og ta vare på miljøet. Vi ser naturen som en ressurs som må forvaltes og vernes slik at vi kan ha glede av den også i fremtiden.


Plassering av nytt trafikknutepunkt får store konsekvenser for fremtidig utbygging. Det er derfor viktig at knutepunktet blir plassert på rett sted.

SKOPPUM VEST er den retteste, korteste, raskeste, billigste og mest miljøvennlige løsningen mellom Nykirke og Barkåker.


Se Jernbaneverkets anbefaling presentert 17. februar 2016 og konsekvensutredning kortversjon

Hva er viktig?
Viktige problemstillinger
 • Befolkningsvekst
 • Trafikkavvikling i regionen
 • Norges beste matjordareal
 • Reisetid
 • Retteste, korteste og raskeste strekning
 • Deling av bygder og tettsteder
 • Sammenkobling med sørvestbanen og sørlandsbanen
 • Vern av miljø/kulturminner
 • Co 2 regnskap
 • Forsinkelser ved innsigelser
 • Fremtidig lokalt transporttilbud  

Viktige spørsmål som må besvares

 • Hvorfor bygge jernbane for noen, når vi kan bygge jernbane for mange?
 • Hvorfor bygge i konfliktfylte områder når dette kan unngås?
 • Hvorfor bygge på begrenset plass når det er mulig å bygge for utvikling?
 • Hvorfor bygge på kort sikt når jernbanen skal ligge der i over hundre år?
 • Hvorfor ødelegge natur, når den kan bevares?
 • Hvorfor bygge med forsinkelser når det haster?
 • Hvorfor bygge en bue når det kan bygges en rett linje?

Hva er viktig for oss?

 • Et alternativ har den beste nærheten til E-18
 • Et alternativ kan bli et trafikknutepunkt for Horten, Re og deler av Tønsberg
 • Et alternativ fanger opp fremtidige nærings- og avklaringsområder i nordre del av Vestfold
 • Et alternativ har plass nok til fremtidig og langsiktig boligbygging
 • Et alternativ har de beste forutsetninger for å bygge fremtidsrettede autonome bydeler
 • Et alternativ kan bli en klimavennlig nullutslippsbydel
 • Et alternativ kan møte stor befolkningsvekst
 • Et alternativ tar mest hensyn til matjord
 • Et alternativ tar mest hensyn til naturvern
 • Et alternativ tar mest hensyn til kulturminner
 • Et alternativ har alle disse egenskapene
 • og sannsynlig den beste samfunnsmessige bærekraften
 • og sannsynlig tar mest hensyn til klima
 • og sannsynlig medfører minst forsinkelser
 • og sannsynlig er det rimeligste å bygge


PDF versjon: Hva er viktig for oss?


Bruk av nettsiden vår

Under logoen på det lyse feltet øverst finner du hoved-temaene/kapitlene på siden vår.


Underkapitler til hvert hovedtema kommer automatisk opp i det mørkere feltet i linjen under når du har klikket på et hovedtema.

Rød skrift marker aktive lenker som kan navigere deg til et dokument eller til en annen nettside.


Under hvert hovedtema og underkapittel kan det ligge flere seksjoner etter hverandre nedover på siden.

Bildeseksjoner kan gå som en lysbildeframvisning eller det kan være stillbilder. I sidekantene på bildene er det piler som kan brukes for å få fram neste bilde. De små runde sirklene nederst i bildet marker hvor mange bilder som ligger i den enkelte bildeseksjonen.


Nederst på sidene er det henvisning til kontaktpersoner i KHV og mulighet for å koble seg til KHVs face-book side.

Foto (nederste seksjon): Henning Larsen tegnestudio


Bildet under er JBVs illustrasjon av de tre traséne  presentert i juni 2015.