NYTT PÅ NETTSIDEN I JANUAR 2016

Type the main content for this list section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content.

 • Bakkenteigen en dyr omvei

  Vil Staten at toget skal vinne over bilen på

  det nasjonale jernbanenettet gjennom Vestfold?

  Her er det ikke snakk om plassering av en lokal jernbanestasjon, men utvikling av det nasjonale jernbanenettet slik at hovedstaden kan avlastes og en legger til rette for en regionsutvikling, hvor høy attraksjonskraft er grunnleggende. Skal toget vinne over bilen, må det gå i rett linje som E18 og Gardermobanen/Flytoget.

  Her handler det om å legge best mulig til rette for en direkte og effektiv jernbane mellom Oslo og Kristiansand i fremtiden, ikke en lokal T-banestasjon.

  Staten har etter min mening bare et alternativ som tilfredsstiller kravet til det nasjonale jernbanenettet og det er Skoppum Vest!

 • Jernbaneverket må planlegge en stasjon og et knutepunkt med tanke på moderne løsninger for tilbringertransport m.v. Samtidig må Vestfold fylkeskommune bidra til en velfungerende tilbringertjeneste for hele regionen. Tekniske løsninger for persontrafikk er i rivende utvikling og vil by på nye og gode muligheter. Banestrekningen Nykirke-Barkåker er en liten del av et stort Intercity-system med stor nasjonal betydning. Det må derfor kreves meget gode grunner for å fravike den rette og raskeste jernbanelinjen når det handler om å etablere et robust jernbanetilbud, hvor toget skal vinne over bilen.

  Skoppum Vest er det eneste alternativet som vil være robust og bærekraftig i et 100-årsperspektiv.

 • Jeg ser at det for tiden drøftes hvordan den nye togtraseen gjennom Vestfold skal gå for at det skal ta lengst mulig tid å reise fra Oslo til Kristiansand. Kjøretiden her må ikke overstige tre timer, helst være en god del under om togtransporten skal være attraktiv. Hva skjer så sør for Holmestrand? Jo her ser det ut til at noen ønsker å lage en kunstig kurve på jernbanen om Bakkenteigen for å øke reisetiden. Enhver økning av reisetiden bør kuttes ut for at vi skal reise attraktivt. Korridor 3, Skoppum vest må derfor velges

 • Adalstjern tas stykkevis

  Gjengangeren 28. januar 2016. Kommentar Svend Aage petersen

  Grunnet plassmangel var det i alternativet Bakkenteigen ikke plass til et gjennomgående tredje spor. Ingen trenger å være spåmann for å forutse at dette «blindsporet» innen de første ti årene etter åpningen i 2024 vil bli ombygd til et gjennomgående togspor Dispensasjon fra vernebestemmelsene vil – kan fort - bli gitt med begrunnelse av at dette handler om «samfunnsinteresser av vesentlig verdi». . Igjen og igjen brukes begrunnelsen «samfunnsmessig betydning» som begrunnelse. Det begrepet vil i tilfelle Bakkenteigen stasjon blir valgt, bli benyttet på nytt i nær framtid og igjen om 10 -15 år når det tredje sporet må utbygges som en gjennomgående løsning sørover.

  Vi har trukket fram bare to eksempler på hvordan det politiske begrepet: «det må tillegges stor samfunnsmessig betydning» brukes om og om igjen og hvordan forutsetninger og intensjoner fra tidligere behandling er glemt, oversett eller utelatt.

  Ønsker vi å ta vare på landskapet, kulturminnene, kulturlandskapet, raet, naturvernområdet med Adaltjern, tur-, leke- og friluftsområdene, et truet biologisk mangfold og at et leveområde for mange rød listede arter til glede for fremtidens slekter og hegne om høyskolens omdømme bør vi si et klart NEI til jernbane på Bakkenteigen og i hvert fall ikke bidra til flere halvhjertede TJA.

 • Høyskolen trenger ikke jernbanestasjon

  Tønsbergs Blads nettside 27. januar 2016. Av Bjørn Bjorå, Horten

  Professor Torger Reve hadde et innlegg i Tønsbergs Blad mandag 25. januar om utvikling av Høyskolen og teknologiindustrien i Horten i forhold til plassering av jernbanestasjonen som ikke bør forbli uimotsagt. Professor Reve nevner også verdien av å ha T-bane for hans høyskole i Nydalen. Det er knapt helt relevant å sammenligne en T-bane med hyppige stopp med en jernbane med lange avstander mellom hver stasjon. Derimot kan en sammenligning med et annet kollektivnett være relevant, nemlig busslinjer. Svært mange av studentene på Høyskolen bor langs aksen Horten-Tønsberg og kan dra nytte av bussene som går der i dag. Dette vil være like nyttig uavhengig av stasjonsplassering.

 • høyskolelektor tannum: håpe på en god, elektrisk og førerløs tilbringertjeneste til bakkenteigen

  –Hvis vi ikke får jernbanen til Bakkenteigen får vi håpe på en god, elektrisk og førerløs tilbringertjeneste, sa høyskolelektor Marius Tannum.

  Bakkenteigen-prosjektet med den personfrie seilbåten «Autonomus»  er et godt eksempel på dette. Det samme er prosjekter med sivile og militære droner, førerløse biler og transport hvor det er maskineri og dataprosesser som sikrer de optimale løsningene uten menneskelig innblanding.

  – Skulle det være slik at jernbanestasjonen ikke kommer hit til Bakkenteigen får jeg inderlig håpe at vi får en autonom løsning med ikke-forurensende transport fra Skoppum, sa Marius Tannum og viste fram tegninger og bilder fra science fiction og framtidsfilmer.

  Se hele reportasjen i Gjengangeren: Næringsfrokost med framtidsvisjoner. Grunnlaget legges nå

 • 17. februar, kl. 20.00 i Horten

  Jernbaneverket har valgt rådhuset i Horten som arena for å åpne konvolutten med innstillingen om ny jernbanetrase.

  Bakkenteigen, Skoppum Øst eller Skoppum Vest. Klokka 20.00 onsdag 17. februar viser Jernbaneverket kortene sine i kommunestyresalen. 18. februar. Dagen etter, torsdag 18. februar, blir det et åpent møte for alle i medvirkningsgruppa. Dette møtet blir holdt på Bakkenteigen. I tillegg til å presentere sin innstilling, vil Jernbaneverket også fortelle om planene framover. Orienteringen vil blant annet gå på framdrift og planarbeid.          Les hele innlegget i Gjengangeren 22. januar 2016

 • Det er ut i fra den første formålsparagrafen til Borrevannets Venner (BVV) naturlig å kommentere alternativ 1 i plandokumentene, dvs. Bakkenteigenalternativet som innebærer en dobbeltsporet bru over Borreskåla, like vest for den mest fuglerike delen av Borrevannet, Vassbånn. Et meget godt faglig og gjennomarbeidet høringsdokument fra  Borrevannets Venner er tilgjengelig på vår hjemmeside.


  Det fremgår i planprogrammet at det er områder av nasjonal verdi i forhold til både naturmiljø og landskap som kan berøres av et nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen. Borreskåla er sammen med Adalstjern nevnt. "Vi stusser likevel over at forholdet og nærheten til det fuglerike Borrevannet naturreservat og omkransende flommark som er svært fuglerike her ikke er nevnt under viktige problemstillinger". Se Borrevannet Venner på hovedmenylinjen

 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

  Matsikkerhet i et klimaperspektiv

  Matforsyning er av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) definert som kritisk samfunnsfunksjon under kategorien Befolkningens velferd. Samfunnsfunksjonen kan utfordres under både fredstidskriser og krig. På bakgrunn av FNs klimapanels 5. hovedrapport har FFI gjort en vurdering av hvordan ulike klimaendringer kan gi utslag på den globale matproduksjon og hvilke konsekvenser det kan få for prisnivå, tilgjengelighet og politisk uro. I tillegg har FFI gått igjennom noe av forskningen på området og gjennomført en workshop med noen av landets fremste eksperter fra akademia, forvaltningen og sentrale næringer.

  Forfatter Jan Ivar Botnan, FFI rapport 2015/02223 datert 13. januar 2016


  Les bl.a. sammendraget på denne siden: http://knutepunkthortenvest.no/klimautslipp/matsikkerhet-og-klima

 • Vern matjorda, ta hensyn til kommende generasjoner

  Leserbrev i Tønsbergs Blad 13. januar 2016, Anne Aashamar, Nøtterøy

  Mange synes å være fornøyd med at det bygges ned mindre matjord hvert år enn tidligere. Men alt vi bygger ned kommer i tillegg til det som tidligere er fjernet. Hvis vi bygger ned 1 % av arealet som i dag er matjord hvert år, vil det ikke være noe igjen om 100 år.

  Jernbanelinja bør legges der den tar minst mulig matjord. Men så må toget korrespondere med buss, slik at folk kommer dit de skal.

 • Toget de neste hundre år

  Leserbrev i Gjengangeren 11. Januar 2016.

  Som innbygger i Horten er jeg opptatt av at det blir valgt et sikkert og fremtidsrettet alternativ. Personlig og mange med meg mener Bakkenteigen-alternativet er for spekulert, farlig og kostbart prosjekt. Redusert budsjett fra 40 til 31 milliarder gir ikke rom for spektakulære og kostbare løsninger.

  Likeledes ber jeg dere tenke dyrkbar mark. Dette er viktigere enn noen gang. I dag reduseres dyrkbar mark med ca. 6.000 DA hvert år her i landet. Får dette fortsette vil vi før år 2100 ikke ha en kvadratmeter dyrkbar mark igjen.

 • Skoppum kan redde økonomien for Horten

  Leserbrev i Gjengangeren, 8. januar 2016, Kåre Nilsen

  Vi må løfte blikket mot Oslo-regionen. Med en fremtidig reisetid på 50 minutter til Oslo vil vi ha en stor mulighet til å bygge opp en ny bydel på Skoppum.

  En bydel med ca. 6.000 innbyggere er ikke urealistisk. Jeg er overbevist om at en profesjonell markedsføring vil føre til god respons fra Oslo-regionen. Dermed vil vi oppnå vår målsetting med økte skatteinntekter.

  For NSB vil det bety et økt antall reisende som vil bruke tog. For NSB og regionen vil dette kunne bli en suksess.

 • Avisens lederinnlegg av redaktør Audun Bårdseth, Gjengangeren 2. januar 2016

  Nå går toget

  17. februar avslører Jernbaneverket, hvis alt går etter planen, hvor de ønsker at traseen for nytt dobbeltspor gjennom Horten kommune skal gå, og hvor stasjonen skal ligge.

  I den store sammenhengen er traseen gjennom Horten kommune en liten bit.

  Det er reell fare for at tidsskjemaet ryker. For det første er det usikkerhet om Jernbaneverkets anbefaling faktisk rekker å bli klar til 17. februar.

  Så blir det virkelig spennende. Kort fortalt skal et endelig jernbanevedtak i Horten kommune gjøres i september. Våre nabokommuner Re og Tønsberg kommuner skal gjøre det samme, og for at tidsplanen skal holde: De må gjøre samme vedtak.

Section Title

Type content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area. No need to get caught up in the actual content of this body text, we just typed a bunch of meaningless sentences. If you get anything from this text, please understand that this is just example text to give you a feeling for what your real text might look like. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content.