NYTT PÅ NETTSIDEN I OKTOBER 2015


 • «BAKKENTEIGEN STASJON» ER IKKE VEDTATT!

  Fylkesordføreren og Jernbaneverket må korrigere feil bruk av stasjonsnavn i Horten

  Det er både feil, uheldig og en tilsnikelse når offentlige organer benytter og har benyttet «Bakkenteigen stasjon» om den framtidige stasjonen i Horten kommune. Jernbaneforum Sør ble etablert av fylkeskommunene Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Jernbaneforum Sør arbeider for utbyggingen av en moderne jernbane på hele strekningen Oslo- Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen som har fått navnet Sørvestbanen. I deres modell med alle fremtidige stoppesteder er stasjonen i Horten omtalt som «Bakkenteigen stasjon». Fylkesordføreren i Vestfold er fast representant i Jernbaneforum Sør og er derfor medansvarlig for at stasjonen i Horten har fått en plassering og navn før JBV har konkludert med en innstilling og de tre kommunene Horten, Re og Tønsberg har gjort et formelt vedtak. Dette har vært en svært følsom sak i mange år og det er derfor helt unødvendig at vår egen fylkesordfører har bidratt til denne type feilinformasjon.

  Det må også beskrives som et stor glipp og svært formelt ukorrekt at Jernbaneverket selv i 2014 i et vedlegg til strategidokumentet for IC- strekningene skriver:

  • «dagløsning for Nykirke – Barkåker med Bakkenteigen stasjon»

  Det er spesielt uheldig at saksutredende organ gir inntrykk av at de har konkludert, mens de fortsatt holder på med saksbehandling. Alle parter inkl. Jernbaneforum Sør med fylkesordføreren i Vestfold som representant og Jernbaneverket må i denne saken være korrekte i sin omtale av en omstridt sak som fortsatt har stort engasjement og som ikke er ferdig behandlet.

 • Analysen i «Verdien av bygningsarven»,  viser at leiligheter med høy verneverdi har 13 % høyere kvadratmeterpriser enn gjennomsnittet. For eneboliger med høy verneverdi ligger prisene hele 30 % over snittet. Undersøkelsen viser også at jo flere verneverdige bygninger som finnes i et område, jo høyere er prisen for samtlige boliger. Det er altså i fellesskapets interesse å ta vare på bygningsarven.  Vi mener at det er på høy tid at kulturarv blir vurdert ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, ikke minst i diskusjonen om hva Norge skal leve av i fremtiden.

  Kulturminner som reisemål

  Felles for de fredete bygningene er at de er kulturminner av nasjonal verdi, som tilfører steder egenart og særpreg. Utenlandske turister oppgir kulturminner som en av de viktigste motivasjonsfaktorene bak reisen. Dette gjelder for kulturlandskap, historiske bygninger og andre severdigheter. Kulturhistoriske bygninger har også verdi for beboere i et område, og kan gjøre steder mer attraktive. I en undersøkelse laget på oppdrag fra Riksantikvaren i juni 2015, svarer 84,4 % av respondentene at kulturminner er svært viktig eller nokså viktig for dem. 81,2 % svarer at kulturminner er svært viktige eller nokså viktige for lokalsamfunnet.                                   Bilde: Gården Brecke i Våle, Re kommune. FOTO: PRIVAT

 • Jernbane, utvikling og framtidas matfat

  Vestfold Bondelag arrangerte 22. oktober 2015 et møte mellom lederen i Norges Bondelag og lokale aktører som jobber for en jernbane med stasjon på Skoppum Vest. Her fikk Lars Petter Bartnes se områdene som blir berørt. Han fikk også møte interessegruppa Knutepunkt Horten Vest, foreningen Jordvern Vestfold, Borre og Undrumsdal Bondelag og både ordføreren og varaordføreren i Horten.

  Se mer under fanen "best for framtida" under "Skoppum Vest"

 • Matproduksjonen i Vestfold sysselsetter 4000 mennesker, og er verdt over ti milliarder kroner. Det kan snart bli mer.

  – Vi er blitt ganske store her. Hvert år lager vi 17.000 tonn pølser. Lagt etter hverandre rekker de jordkloden rundt. Ved ekvator.

  En drøy mil unna, på Revetal, er det også snakk om flyt i produksjonen, både konkret og i overført betydning. Vi er fortsatt i Nortura-systemet, men her handler alt om egg.

  – Vi knekker 120 millioner egg i året her på anlegget. – Og egg er en fantastisk råvare. Det er rett og slett naturens vitaminpille, full av proteiner, vitaminer og mineraler.

 • Der det lokale møter det nasjonale.

  Jordbruket i Vestfold har lagt grunnlaget for en utstrakt næringsmiddelindustri med noen av landets største aktører.

  Næringsmiddelindustrien omfatter en rekke ulike næringsområder, med alt fra produksjon av meierivarer, kornvarer og drikkevarer, til bearbeiding og konservering av kjøtt, fisk og grønnsaker. Den er også en del av en verdikjede som strekker seg fra bøndene som råvareleverandører til utsalget i dagligvarekjedene. Omsetningen for 2013 i næringsmiddelindustrien i  Vestfold estimert til å være mellom 9 og 10 milliarder kroner.

 • Både jordvern og andre hensyn tilsier at Skoppum Vest-alternativet velges som løsning for Vestfoldbanen mellom Nykirke og Barkåker, mener Norges Bondelag.

  – Undersøkelser viser at det går med 250 dekar matjord hvis Bakkenteigen-alternativet blir valgt. Skoppum Vest legger bare beslag på 25 dekar. Da blir jordvernet et svært viktig premiss, mener Bartnes.

  – I norsk næringsliv er næringsmiddelindustrien basert på jordbruk. Verdikjeden fra jord til bord er den største helhetlige verdikjeden i Norge, sysselsetter 90.000 årsverk på landsbasis og skaper årlig økonomiske verdier for 140 milliarder kroner, sier Bartnes, som blant annet er opptatt av at Vestfold må bevare sin posisjon som Norges ledende fylke når det gjelder produksjon av grønnsaker.

 • Hva med en «grønn miljøvei» reservert for kollektivtrafikk og syklister. Riktig planlagt i forhold til utvidelser på Høgskolen og selve stasjonsløsningen, med shuttlebusser med sømløs overgang fra togene og stopp flere steder på campus så kan selve reisetiden kanskje bli rundt fem minutter. Argumentene mot Skoppum vest i pressen kommer blant annet fra Even Gran (SV): Han setter Bakkenteigen stasjon opp mot privatbil til Skoppum vest og fremstiller stasjonen som «kamp mot privatbilismen». Så har vi en innsender i Gjengangeren som sier at «når de ikke greier å drive buss til eksisterende Skoppum stasjon så greier de det vel ikke om det blir en ny Skoppum stasjon». Begge har i og for seg gode spørsmål, men de tar feil i selve problemstillingen. Problemet er ikke behovet, men at ingen har forsøkt å lage en god løsning. Derfor noen refleksjoner rundt dette.

 • Åpent møte om vikingtid og kulturminner
  Søkelys på kulturminner og jernbane
  Knutepunkt Horten Vest (KHV) inviterer tirsdag 10. november kl. 18.30 til åpent møte på Midgardsenteret om vikingtid, kulturminner og kulturlandskap. Professor Torgrim Titlestad vil innlede om temaet  ”Vikingtiden – det norske demokratiets vugge”.
  Formålet med møtet er å sette søkelyset på de norske kulturskattene som Borrehaugene, rike kulturminner og de nasjonale kulturlandskapene Borre-skåla og Raet representerer. Knutepunkt Horten Vest mener kulturvern så langt er et viktig tema som er blitt forsømt i debatten om fremtidig dobbeltspor gjennom Horten kommune. Tettheten av kulturminner i Borre ble i 1995 meget grundig dokumentert i rapporten ”Skinner og minner”.
  Professor Torgrim Titlestad (bildet) har i mange år vært professor i historie ved Universitetet i Stavanger. Titlestad har spesialisert seg på vikingtid og Norges tidlige historie. Han er nå en av våre fremste eksperter på denne perioden.
  Alle velkommen. Anledning til spørsmål, kommentarer og innspill om lokale kulturminner. For nærmere informasjon om møtet se vedlegg,  KHVs nettside http://knutepunkthortenvest.no/ og vår Facebook-side.

 • Det planlegges nå to store samferdselsutbygginger som sterkt angår Horten kommune bla. Utbygging av Vestfoldbanen og fergefri fjordkryssing. Jernbanen skal riktignok bygges i nær fremtid og en eventuell fjordkryssing i lengre tid frem, men de må allikevel ses på som en del av vår totale infrastruktur. Hvis det skal bli en fornuftig samferdselspolitikk, må det etableres bussruter med hyppig avganger mellom Horten og Østfold, Bakkenteigen og Østfold og Tønsberg (og lenger sør) og Østfold. Alle disse bussrutene vil gå via Skoppum. Ved å legge også jernbanestasjonen på Skoppum, kan Skoppum bli et kommunikasjonsknutepunkt i mye større grad enn det som er kommet fram i diskusjonen til nå. Jernbanen må tenkes i 100 års perspektiv, men ulempene for natur, kulturlandskap og matjord vil være permanente.

 • GRØNN MILJØVEI Skoppum Vest-Bakkenteigen. Knutepunkt Skoppum Vest har på sin nettside det mest konkrete som jeg har sett, med omtale av både shuttlebusser og direkte forbindelse Bakkenteigen- Skoppum Vest. Kartet viser at avstanden fra Høgskolen til stasjon Skoppum er ikke stor, fra 3 km og oppover dersom man legger en enkel vei gjennom skogen og kanskje delvis kan bruke eksisterende veier. Hva med en «grønn miljøvei» reservert for kollektivtrafikk og syklister?

  HØGSKOLEN UTFORDRES. Høgskolen satser som bekjent blant annet på innovasjon og entreprenørskap og det foreslås at de lager en prosjektoppgave for et studentteam for å utarbeide en forretningsplan for et nytt transportselskap.

  ANDRE LØSNINGER må finnes enn ved «brutal kraft» å bygge en kjempebro over et av Norges flotteste jordbruksområder for å tilfredstille Høgskolens ønske om lett og rask reisevei for sine studenter og ansatte. Det er på tide at de kaster noen av sine dyktige og kreative hjerner inn på utfordringen i å finne en «smart» løsning. Og naturligvis, det er ikke bare Høgskolen som det dreier seg om. Kommer det et bra opplegg så må hele Horten dekkes. FOTO: ANNE METTE STORVIK, JERNBANEVERKET

Section Title

Type content for this section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content. We’ve simply put in filler text in this area. No need to get caught up in the actual content of this body text, we just typed a bunch of meaningless sentences. If you get anything from this text, please understand that this is just example text to give you a feeling for what your real text might look like. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content.