NYTT PÅ NETTSIDEN I SEPTEMBER 2015


 • De nye husene på Skoppum får sjøutsikt som bonus.
  Med tid og stunder blir det 125 nye boliger på boligfeltet Viulsrødåsen på Skoppum.

  Det er her ute du finner de virkelige godbitene.
  Utsikt over Oslofjorden og muligheten til å følge med på ferjetrafikken hvis du ønsker.

  FOTO: TOM ARILD DAHL

 • Påstanden om at «Jernbanestasjon styrker høgskole og næringsliv» er ikke dokumentert.
  Det som er aller mest bekymringsfullt etter min oppfatning er mangel på dokumentasjon av de påståtte positive forhold for Høgskolen. Det utdannes blant annet ingeniører der. For disse er det alltid vesentlig og nødvendig at de løsninger som utarbeides er basert på best mulige fakta og klare forutsetninger, og dette burde vel også ledelsen ha i tankene i sitt virke. Dersom Petter Aasen vil kjempe videre for sin stasjon så bør han legge fram analyser og fakta slik at både de som skal ta beslutningene og alle vi andre forstår hvorfor. Bygg sterke undervisnings- og utviklingsmiljøer, så kommer talentene! (Og bevilgningene). Og de kommer enten de kan gå rett fra jernbanen eller de må bruke noen minutter mer på reisen.

 • Utvalgsleder for bygg, regulering og næring Grethe Lauglo Østern: «Skoppum svært attraktivt område»

  -Skoppum Vest som knutepunkt for jernbane og annen samferdsel vil gjøre Skoppum til et svært attraktivt område for næring. Dette må vi kombinere med gode boligområder, sier Grethe Lauglo Østern.

 • Benn Solem: "Jeg har ikke tall på hvor mange artikler du har skrevet og argumentert for ditt syn, så jeg tror at du nå trygt kan legge ned pennen for akkurat denne saken. «Alle» vet nå at du legger avgjørende vekt på miljøet og den globale oppvarmingen i ditt valg av jernbanetrase og –stasjon
  For egen del konstateres det at jeg selv legger større vekt på jordvern og naturvern enn du gjør, men denne prioriteringen gjør jeg i troen på at reduksjon av den globale forurensningen blir like godt ivaretatt hvis jernbanestasjonen ikke legges på Bakkenteigen."

 • Etter kommunevalget seiler Skoppum vest opp som alternativ nr 1. I kommunevalget hvor trasévalget med stasjon var viktig, har folket talt og politikerne tatt konsekvensen. Dette innebærer at Jernbaneverket med prosjektleder Elsebeth A. Bakke har fått sitt ønskede flertall for et av alternativene. Jeg tror nå at Jernbaneverket nå er lettet over at folket og politikerne har et klart svar om hva de vil ha. Likeledes må samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen som har bedt Jernbaneverket å redusere prosjekt Vestfold med 25 prosent også være tilfreds. Velger en Skoppum vest så vil infrastruktur være på plass og en ny bydel på 5-10 000 innbyggere og industri vil vokse frem. Horten har et stort behov for økte skatteinntekter og med 50 min reisetid til Oslo vil vi kunne hente våre nye innbyggere derfra.
  Med Snøhetta på laget vil vi kunne få en ny flott bydel på plass.

 • – Det er noen år siden vi så på mulighetene til å bygge i Origo på Skoppum. Beliggenheten med nærhet til 4-felts E18, kort vei til Torp og ferjer over fjorden samt Sverige og Danmark, gjorde at vi sikret oss en opsjon for kjøp for flere år siden, sier daglig leder i Stromness Eiendom, Ingar Bøe til Gjengangeren.
  – Og nå har dere innløst den fordi det synes å være politisk flertall for at den nye jernbanetraseen kommer her på Skoppum Vest?
  – Det har vært i våre tanker, ja. I tillegg er det jo greit å posisjonere seg.
  Selv om han ikke vil si det direkte, synes det klart at kommunevalget for et par uker siden – og ikke minst lederforhandlingene etterpå – har gjort at investorene ser på Skoppum med andre øyne enn tidligere.
  – Vi og andre har sett at kommunevalget ga et flertall i Horten og Tønsberg kommune som tyder på at Skoppum Vest-alternativet for nytt jernbanespor blir valgt.

 • I diskusjonen om bygging av monsterbroer over Borreskåla er grunnforholdene og forankring av brofundamentene lite framme. Dette er merkelig fordi det dreier seg om byggkonstruksjoner med varighet i et 100 års perspektiv, og med brokollapsen på E-18 ved Skjeggestad i friskt minne. En trenger ikke være fagmann for å kunne forstå at vannholdig leire og morene vil kunne være ustabile, spesielt ved mye nedbør og snøsmelting. Dersom brofundamentene må graves ned til 50-60 meters dyp for å nå fast grunn, vil disse kunne bli utsatt for store sideveis påkjenninger med utglidninger og skjevheter til følge. Jernbaneverket har ikke offentliggjort sine grunnundersøkelser for togtraseen om Bakkenteigen, men grunnforholdene her likner trolig på dem ved Skjeggestad. Det later forøvrig til å være en utbredt oppfatning at grunnforholdene under de lavere delene av Borreskåla nærmest må kunne karakteriseres som gjørme. At det er høyt vanninnhold i raet som Bakkenteigen ligger på, er hevet over tvil. Omfattende graving her vil kunne føre til overkutting av vannårer og at proppen dras ut av Adaltjern. FOTO: VG.NO

 • Før valget fortalte han velgerne sine at saken om jernbane var den viktigste. Ivar Andreassen var politikeren som serverte Jernbaneverket ved Terje Grennes alternativet Skoppum vest på et sølvfat, og som fikk Jernbaneverket til å smake på retten. De siste årene har diskusjonen om ny jernbane handlet om Bakkenteigen eller Skoppum vest. – Valget ga klar framgang til de partiene som støtter Skoppum vest. Et spennende halvår venter. Jernbaneverket kommer med sin innstilling og alle fakta skal på bordet. Traseen Skoppum vest er nesten to kilometer kortere enn den om Bakkenteigen. Jeg håper å kunne få være med på å utvikle knutepunkt Skoppum. Det vil få stor betydning for utviklingen av hele Horten kommune, sier Ivar Andreassen. På utsiden av det hvitmalte huset i Hellandveien blåser vinden i retning Skoppum vest. Kommunene Re, Tønsberg og Horten har valgt inn et flertall av politikere som snur ryggen til Bakkenteigen. For kort tid siden uttalte Elsebeth Bakke i Jernbaneverket at lokal enighet vil være en stor styrke for utbygging av ny jernbane mellom Barkåker og Nykirke. – Jeg er optimist, sier Ivar Andreassen.                                                                                                    FOTO: JAN BROMS