Nasjonal transportplan og

miljømodellen Botniabanan i Sverige

I nasjonal transportplan 2014-2023, St.melding 26 (2012-2013) fremgår det under kap. 12.6, naturmangfold et viktig etappemål: Bidra til å redusere tapet av biologisk mangfold. Det fremgår her at konflikter med verneområder skal i størst mulig grad unngås. Utredningen av dobbeltspor Nykirke – Barkåker må derfor også sees opp i mot dette.

"Det er lagt stor vekt på hensyn til det biologiske mangfoldet og på støy overfor bl.a. fuglelivet"

BVV anbefaler også at en i forbindelse med planene og utredningene ser østover til Sveriges største jernbaneprosjekt, Botniabanan. Botniabanan har lagt stor vekt på hensyn til det biologiske mangfoldet og det er lagt stor vekt på støy overfor bl.a. fuglelivet. Det er også lagt til grunn at jernbanen skulle integreres i omgivelsene på en god måte. BVV er kjent med at denne miljømodellen er lagt til grunn for det store jernbaneprosjektet Oslo S - Ski.


Det forventes følgelig at miljømodellen som er utviklet av Botniabanan også legges til grunn for dobbeltspor Nykirke – Barkåker, og at det refereres til prosjektet.