Konsekvenser for utslipp av klimagasser

Det framgår av planprogrammets pkt. 4.3 Prissatte konsekvenser at alternativenes «trafikantnytte» skal beregnes ut fra passasjergrunnlag og tidskostnader. Her inngår faktorer som tilbringertid, kostnad for tilbringertjenesten m.fl. Det forventes forskjell mellom alternativene når det gjelder både passasjergrunnlag og tilbringertid til stasjonen.


Analysen skal ifølge planprogrammet baseres på kombinasjoner av transportmodeller og scenarier for fremtidig bolig- og arbeidsplassutvikling over analyseperioden.


Etter vår oppfatning er det ønskelig at denne analysen videreutvikles til å omfatte trafikkarbeid og C0₂-utslipp knyttet til både tilbringertjenesten og reisemiddelvalget for hele reisen. Antallet togpassasjerer som de ulike stasjonslokaliseringene forventes å tiltrekke seg, vil være en viktig faktor i denne beregningen.