Samfunnssikkerhet

Vi har merket oss at planprogrammets pkt. 4.4.2 omhandler risiko og sårbarhet, og viser til at en egnet metode skal benyttes. Vi har tillit til at dette blir fulgt opp på en betryggende måte.

Alternativ 1, Bakkenteigen

Vi tillater oss likevel å peke på enkelte risikomomenter knyttet til dette alternativet. Det er registrert flere områder med kvikkleire omkring Nykirke. Det kan ikke utelukkes kvikkleire eller bløt leire langs andre deler av strekningen, til og med på Vestfoldraet kan dette opptre nedover i grunnen. Vi har ovenfor nevnt muligheten for påvirkning av grunnvannstanden som må belyses spesielt med tanke på Adalstjern. Vi antar påvirkning i form av fare for setningsskader på bebyggelsen på høgskoleområdet også må utredes i forbindelse med miljøtunnelen.


Trasealternativet vil omfatte tunnel- og lange brustrekninger som utgjør en særlig utfordring for eventuelle redningsoperasjoner. Vi ber om at det i plan-/utredningsprosessen etableres kontakt med Vestfold interkommunale brannvesen for å styrke utredningen på dette området.


For øvrig understeker vi bestemmelsen i pbl § 4-3 om at alle relevante forhold av betydning for risiko og sårbarhet skal utredes.

Illustrasjon : Kvikkleire og Skjeggestadbrua, FOTO: Vg

Alternativ 2, Skoppum øst

For ordens skyld minner vi om at vern av dyrka og dyrkbar mark er et hensyn av nasjonal betydning også i beredskapssammenheng.


Vi har tidligere nevnt kvikkleireområder omkring Nykirke nord i planområdet, og vi påpeker at det ikke kan utelukkes forekomst av kvikkleire andre steder i eller nær trasealternativ 2 Skoppum øst.


Spesielt i tilknytning til tunneler og lange bruer fastholder vi at tiltakshaver allerede i utredningsfasen bør etablere samarbeid med Vestfold interkommunale brannvesen. Foto: TV2


For øvrig minner vi om kravet i pbl, § 4-3 om at ROS-analysen skal omhandle alle relevant risiko- og sårbarhetsforhold.

Alternativ 3, Skoppum vest

Hva gjelder driftsfasen vil tunnelstrekningene representere en spesiell utfordring. Det vil bli nødvendig å etablere beredskapsplasser med adkomstvei. Vi anbefaler som nevnt å søke samarbeid med Vestfold interkommunale brannvesen i planleggingen. Foto: Tønsbergs Blad


Vi minner om at det er registrert kvikkleireområder omkring Nykirke tettsted.