KULTURVERN -KULTURMINNER

Arkeologiske utgravinger og undersøkelser

«Skinner og minner», utarbeidet for NSB Bane region sør i 1995 viser forekomsten av kulturminner i de i ulike korridorene. For den østre er «kulturminne-tettheten» svært stor. Behovet for arkeologiske utgravinger og undersøkelser for traseene som foreslås, må avklares i omfang, tidsbruk og kostnader. Les mer om Skinner og minner ved å trykke på denne lenken:

Skinner og minner med kart

Kulturminnekart med automatisk fredede minner fra før 1537

Raet gjennom Horten og Tønsberg (kart)

Konfliktområdene

Kulturmiljø

Kulturminnekartet på side 28 i forslag til kommunedelplan har kun inntegnet automatisk fredede fornminner fra før 1537 og nyere uavklarte kulturminner. Vi viser til rapporten Skinner og minner og kartplakaten som vi tidligere har overlevert JBV. (Se illustrasjon) På dette kartet har arkeologene også tegnet inn områder med:

1) Direkte eller indirekte konflikt med kulturminner,

2) Konflikt med landskapets kulturhistoriske innhold.

De har videre utført en klassifikasjon av konfliktene som er benyttet på kartene og i sammendraget av konfliktene:

A) Meget stor konflikt,

B) Viktig konflikt og

P) Potensiale for funn av forhistoriske bosettingsspor.


Dette er ikke tatt med i forslaget til planprogrammet, til tross for at det kan få omfattende konsekvenser. Av kartplakaten går det fram at ca. 10 km av korridoralternativ 1 (Bakkenteigen) kan få krav om utgravinger fra Riksantikvaren, mens det for korridoralternativ 3A (Skoppum vest) kan bli krav om utgravninger for ca. 3 km. Arkeologundersøkelsene som ble utført i forbindelse med Skinner og minner, gir meget god informasjon. Arkeologene har lagt fram materialet i Skinner og minner slik at det gir rom for konklusjoner selv om traseene i den etterfølgende planprosessen skulle forskyves noe. Muligheter for å treffe på arkeologiske funn er svært stor i Bondalen, over hele Borreskåla, i Adal og på Jareteigen. I forbindelse med Vestfold fylkes søknad til UNESCO er det stilt spørsmål om en jernbaneutbygging nær Borrehaugene er forenlig med søknaden. Det er utarbeidet et eget skriv som belyser dette. Spesielt viktig er det å få avklart hvordan inngrep i området mellom Borre tettsted og Borrevannet vil virke inn på denne søknaden. Fylkeskommunens kulturavdeling har ennå ikke gitt svar på hvordan inngrep i området, som er avmerket som «Concideration area» på UNESCOs bufferkart, buffersonekartet, vil virke inn på søknaden.

Historieprofessor støtter motstanderne av jernbanestasjon på Bakkenteigen.

NRK Østafjells 10. november 2015. Marianne Aakermann, Kurt Inge Dale, Thomas Nikolai Blekeli (Foto)

En jernbanestasjon ved Høgskolen på Bakkenteigen er ett alternativene for ny jernbanestasjon i Horten. Tirsdag kveld var det folkemøte på Midgard Historisk senter i Borre, der denne plasseringen var et tema. Den fremtidige plasseringen av jernbanen er et hett tema i Horten og på tirsdagens folkemøte var salen fullsatt.

– Umulig å reparere

Historieprofessor Torgrim Titlestad innledet folkemøtet. Han mener avgjørelsen om hvor en ny jernbanestasjon skal ligge i Horten kommune, angår hele landet.

– Det vil jo ødelegge helhetsinntrykket av det historiske landskapet. Det er nesten som å tømme Hafrsfjorden for innhold og si at det var det. Dette er felleseiendom for hele landet, ikke bare Horten, sier Titlestad.

Leder av Knutepunkt Horten Vest, Rolf Berg, er også opptatt av å ta vare på historien ved å legge den nye jernbanen inn i landet, i Skoppum.

– Det er verdifulle minner her på Borre, fra både langt tilbake og relativt nyere tid, i dette området langs kysten. Han mener det er viktig å ta vare på disse kulturminnene for ettertiden.

Se video: http://www.nrk.no/vestfold/folkemote-om-jernbanestasjon-pa-bakkenteigen-1.12647287

SE OGSÅ FANEN PÅ VÅR NETTSIDE:

Konfliktområdene

Generelt har alternative over Bakkenteigen og Skoppum øst de samme svakhetene. I et eget kart er det lagt inn mange av konfliktområdene for Skoppum øst og traseen over Bakkenteigen: Områder med mulighet for kulturminneutgraving (vel 10 km for korridor 1 over Bakkenteigen ifølge arkeologiske undersøkelser i Skinner og minner)

Denne fanen på nettsiden har flere del kart fra SKINNER OG MINNER