Miljø og natur

I forslag til planprogram skriver Jernbaneverket: «Alternativene går gjennom frodige og vakre landskap. Det gjelder både de store åpne landskapsrommene rundt Borrevannet og Adal og de mer småskala landskapene i nord og vest. Alternativene berører også den store endemorenen Raet.» 


«Nytt dobbelspor for Vestfoldbanen mellom Nykirke og Barkåker er et relativt stort inngrep i et viktig natur- og kulturlandskap. Borre har områder av nasjonal verdi innenfor flere tema. Det gjelder bl.a. dyrka og dyrkbar mark, produktiv skog, naturmiljø, kulturmiljø og landskap. Valg av korridor vil ha stor betydning for hvor store arealer med dyrket mark, høyproduktiv skog og dyrkbar mark som vil bli omdisponert. Det samme gjelder konflikter knyttet til naturmiljøet, blant annet Adalstjern naturreservat med bøkeskog og fattigmyr. Valget vil også ha betydning for konfliktnivået når det gjelder kulturminner og kulturmiljø. Nykirke, Adal og Borre er rike på kulturminner. Områdene har spesielt stor tidsdybde.» 


Naturressurser, kultur og miljø 

I denne regionen (Nykirke – Barkåker) er det store utfordringer knyttet til dette punktet. De er omfattende og angår mange fagfelt. Mye er kartlagt. Gode arealkart med klassifisering etter produksjonspotensialet kan bidra til gode arealregnskap. De bør bl. a. vise omfanget av tapt matproduksjon (f.eks. som brødkorn) for ulike traseer. 


Påvirkning på landskapet

En ny jernbane vil sette spor og påvirke landskapet den går gjennom. Også her vil trase i østre korridor medføre de største utfordringene. Hensyn må tas til viktige naturreservater som Borrevannet og Adalstjern og til kulturlandskap som Borreskåla og Adal-/Jareteigen-bygda (syd for høyskolen). Effekten av store fyllinger, skjæringer og broer må beskrives og synliggjøres - ikke bare med luftfoto, men også tredimensjonalt slik at det går fram hvordan de framstår ulike steder sett fra bakkeplan.


Miljøregnskap

Miljøregnskap for både anlegg (inkl. framstilling av bygningsmaterialer) og drift, må utarbeides for de foreslåtte traseer. I miljødebatten får CO2-utslipp stor oppmerksomhet. Som del av miljøregnskapet bør derfor eget CO2-regnskap utarbeides, også det for både anlegg og drift.


Vanskeligst synes trasevalg i den østre korridoren

For strekningen Nykirke – Barkåker synes planarbeidet å få svært forskjellige utfordringer i de tre korridorene. Vanskeligst synes trasevalg i den østre korridoren å bli. Her kreves lang og høy bro over Borreskåla med vanskelige grunnforhold (bl.a. gammel havbunn). Store forekomster av kulturminner kan medføre forsinkelser. Nødvendige fyllinger syd for Bakkenteigen vil dele Adal-/Jareteigen-bygda. Alt vil kreve mange og store utredninger. Fra sentralt hold er det tidligere uttalt at løsninger med høyt konfliktnivå bør legges vekk tidlig. Løsninger som vil presse rammer for anleggsbudsjett og/eller tid for anleggsstart vil ingen være tjent med. 


Grunnforholdene

  • Det vil være avgjørende at undersøkelse av grunnforholdene gjøres så tidlig som mulig i prosessen. På denne måten kan vesentlige forsinkelser eller uaktuelle traseer raskt avklares. Vi tenker da spesielt på:
  • Grunnundersøkelser knyttet til fundamentering av jernbanen.
  • Grunnvannsproblematikk, spesielt rundt Adalstjern.
  • Kostnader til bevaring og utgraving av kulturminner.
  • Beregning av hvilke forsinkelser dette vil kunne medføre.
  • Natur- og miljøbelastning ved tilrettelegging av infrastruktur i anleggsfasen.
  • Vibrasjonsrisiko for bebyggelse og næringsliv i anleggsfasen.
  • Støyproblematikken, spesielt fra fyllinger og bruer.


Raet og ravinelandskapet

Det er upresist i kommunedelplan å beskrive at alternativene berører den store endemorenen Raet. Sett i forhold til alternativene som skal utredes, er det kun alternativet via Skoppum vest som ikke berører raet og det viktige ravinelandskapet i området.


CO2-regnskap

Ved beregningen av CO2, må man ikke bare ta med CO2-regnskapet etter at jernbanen er ferdig og står klar til drift, man må også ta med CO2-belastningen gjennom hele anleggsfasen bla ved produksjon av stål og betong og all transport av materialer. 


Borreskåla

Borreskålas betydning som stort og viktig landskapselement må også utredes, bla fordi Borreskåla representerer et estetisk vakkert område. «Borreskåla er et stort landskapsrom av nasjonal verdi.» skriver jernbaneverket i forslag til planprogram


Borrevannet

Konsekvenser for naturreservatet og fuglelivet i Vassbånn må vurderes. På 90-tallet ble antallet fugl som døde pga. kollisjoner med høyspentlinja registrert. Tallet var så høyt at kabling ble vurdert. Store fugler manøvrerer tungt i lufta og kan ikke lett svinge unna. Jernbanelinja over Borreskåla vil delvis berøre inn- og utflyging, så det vil være stor fare for kollisjoner både med toget og med linjenettet.


Adalstjern er det siste istidstjernet i Vestfold

Det er uvisst hvor dypt det er, og det er uvisst hvor tilsiget til tjernet kommer fra, men mye tyder på at det kommer via underjordiske vannårer sørfra langs raet på vestsiden av fylkesvei 325. De mange vannoppkommene eller blauthullene har vært kjent av grunneiere i dette området i generasjoner, og er et tydelig indisium på betydelige vannårer. Disse vannårene vil med stor sannsynlighet bli avskåret hvis jernbanetraseen avskjærer vannåra langs Vestfoldraet. Uansett må dette undersøkes grundig før avgjørelsen tas. Tjernet er ikke et statisk basseng som kan tettes med en membran, men må sees på som en organisme. Skades vanntilførselen, dør tjernet. På samme måte vil en drenering av selve tjernet føre til den samme dramatiske konsekvensen. Tjernets betydning for forskning og vitenskap må utredes. 


Bondalen

Konsekvenser for biologisk mangfold og fugleliv må utredes. Konsekvenser for biologisk mangfold og fugleliv må utredes for alle traseene.