Samhandling med tre naboer

Kommuneplan i Horten, Re og Tønsberg kommuner

Rullering av kommunenes samfunnsdel og arealdel starter opp i skrivende stund (våren 2014). Innspill fra denne prosessen vil være viktige i forbindelse med vurderingene til planprogrammet. Dette blir antatt ferdig sommeren 2015 slik at planprosjektet må ta høyde for at det kommer nye innspill fra disse kommunene til jernbanesaken.


Kommuneplaner i Tønsberg kommune

Eksisterende kommuneplaner og de nye som er til revisjon, sier lite om planene for jernbaneutbyggingen i kommende 10 årsperiode. På den ene siden bygger JBV på kommunale planer, og på den annen side avventer kommunene avklaring fra JBV. Dette er en beklagelig situasjon, da innbyggerne i kommunene som en følge av dette ikke får muligheter til å komme med merknader til planene.


Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel – Tønsberg kommune.

Vi ser at Tønsberg kommune er i sterk vekst og vi deler kommunens syn på at veksten vil gi press på arealene og være en utfordring.


Vi er også enige at det må være en klar og god forbindelse mellom samfunnsdelen, arealdelen og selve byplanen og vi gir noen tilbakemeldinger primært basert på utfordringene rundt miljø og samferdsel.


Generelt er det veldig positivt at kommunen legger føringer og mål som:

  • Ta sosiale og miljømessige hensyn utover det som er pålagt ved lov. 
  • Synliggjøre konsekvensene ved beslutninger som påvirker folkehelsa.  
  • Synliggjøre konsekvensene ved beslutninger om den økologiske bærekraften. 
  • Verdsette informasjon, kunnskap og åpenhet i lokaldemokratiet
  • Fokusere på miljø og klima og ønsker å være forutseende for endringer.  


Dette og mange av målene og strategiene i høringsdokumentet virker gjennomtenkt og bygger opp under overskriften «Tønsberg- der fremtiden skapes»


Utfordringer og mål i et langt perspektiv

For enkelte områder i planen mener vi at kommunens mål og strategier må sees i et lengre perspektiv enn planperioden 2014-2026 og vi etterlyser en helhetstenkning på områder som vil få betydning for kommunens utvikling og måloppnåelse på kort og lang sikt.


Pågående planprosesser

Det nevnes to viktige planprosesser i utkastet. Vi etterlyser det tredje som også er viktig for Tønsbergs fremtid. Jernbaneverkets KVU med tre korridorer gjennom nordre Tønsberg vil bli behandlet i 2014 og 2015. I tillegg er parsellen Nykirke-Barkåker besluttet og høyt prioritert i Nasjonal transportplan. Muligheter og trusler ved disse arbeidene bør samfunnsdelen ta med da dette vil få betydning for måloppnåelse i kommunen.


Samferdsel

Samferdselsutfordringene for Tønsberg vi i tiden fremover bli større. Det er derfor viktig å se den forventede trafikkøkningen i et helhetsperspektiv og i størst mulig omfang tilrettelegge for kollektivtransport og planlegge for jernbanetransport. Jernbaneverkets satsning på tog er en viktig faktor for å bedre trafikksituasjonen til sentrum. Sentrumsnære områder vil kunne bruke tog fra Tønsberg sentrum. Tettsteder og områder vest og nord for sentrum vil være tjent med også andre stasjoner for å unngå trafikkproblemer inn til sentrum og press på stasjonen i Tønsberg. Jernbaneverkets KVU utreder for eksempel et nytt trafikknutepunkt ved E-18/Skoppum som vil gi stor positiv gevinst for kommunen. Muligheten bør tas med i planarbeidet.


Miljø

Samfunnsdelen bør si noe om de korridorene som utredes da de vil få ulike miljøkonsekvenser for landbrukskommunen Tønsberg og ikke minst for boområdet og nærområdene nord i Tønsberg kommune. Foruten matjordsproblematikken med mulig nedbygging av landbruket og store naturinngrep, vil for eksempel støy påvirke bo og miljøkvalitetene der korridoren blir lagt.


Byfornyelse og tettstedutvikling

Fortetning er en måte å løse befolkningsveksten på. Sammen med god intern fellestransport kan dette være løsningen for mindre biltrafikk i sentrumsområdene. Vi mener det er viktig også å ha en helhetstenkning på hvordan tettstedene skal utvikles og hvordan transporten skal løses for beboere der. Med den veksten Tønsberg skisserer vil mange ønske å bosette seg på tettstedene. Vi vet at årsakene til å flytte på seg er endret de siste 30 årene. Nå betyr bokvaliteter mer enn hvor arbeidsplassen ligger. Pendlere vil utgjøre en stor del av befolkningsveksten. Med den geografiske spredningen Tønsberg kommune omfatter bør reiser til og fra tettstedene rundt Tønsberg få en større plass i planarbeidet.


Matkommunen

I høringsutkastet nevnes Tønsberg og Vestfolds muligheter til å produsere mat med få ord. Det er viktig å presisere at fylkets forutsetninger for matproduksjon nå og i fremtiden er av overordnet betydning. Matbehovet og sikkerheten for å kunne produser mat er av en slik betydning at dette må komme før hensyn som bygger ned matjord. Det blir derfor viktig at Tønsberg driver en langsiktig forvaltning av landbruksarealene. Det er på denne måten kommunen bl.a. kan oppnå bedret næringsutvikling og utnyttelse av lokalprodusert mat.


Gjennomgående i dette høringsutkastet er det lite tanker om hvordan fremtidig jernbaneutvikling vil påvirke kommunen. Det forundrer oss sett opp mot de målsettinger og grunnleggende føringer kommunen legger opp til. 


Det er kjent at det utredes tre alternative korridorer i kommunen. Konsekvensene for nordre Tønsberg kan bli betydelig negative og bør derfor være med i denne samfunnsdelen.