17.02.2016. I kveld presenterte Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

Last ned Jernbaneverkets dokumenter

Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og det blir da anledning til å sende høringsuttalelse til kommunene.

Flere delrapporter vil etter hvert bli lagt ut på JBVs nettside. Under kan utredningene lastes ned (PDF filer).

Nederste seksjon viser noen nye bilder fra trase: Skoppum Vest.

JBV oppfordrer alle interesserte til å sette seg inn i utredningene som ligger vedlagt:


Konsekvensutredning kortversjon, Februar 2016


Konsekvensutredning hovedrapport, Februar 2016


Planbeskrivelse kommunedelplan, Februar 2016


Plankart A3


Illustrasjonsplan


Fastsatt planprogram:

KOMMUNEDELPLANER MED KONSEKVENSUTREDNINGER FOR DOBBELTSPOR

NYKIRKE - BARKÅKER I KOMMUNENE HORTEN, RE OG TØNSBERG, September 2014


DELRAPPORTER:

ANDRE SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER Stor fil)

KULTURMILJØ

LANDSKAPSBILDE (Stor fil)

MILJØBUDSJETT

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV (stor fil)

NATURMILJØ (stor fil)

NATURRESSURSER (Stor fil)

STØY - BEREGNINGER OG KONSEKVENSER (Meget stor fil)

TRAFIKKANALYSE OG PRISSATTE KONSEKVENSER


PRESENTASJON 17. FEBRUAR 2016 (Stor fil)


 • Type content here...

 • Konsekvensutredning hovedrapport

  Type content here...

 • Planbeskrivelse kommunedelplan

  Type content here...

 • Illustrasjonsplan

  Type content here...

 • Plankart A3

  Type content here...

 • List Item

  Type content here...

 • List Item

  Type content here...

 • List Item

  Type content here...

 • List Item

  Type content here...

 • List Item

  Type content here...

 • List Item

  Type content here...

 • List Item

  Type content here...

 • List Item

  Type content here...

 • List Item

  Type content here...

 • List Item

  Type content here...

 • presentasjon 17.2

  Type content here...

Alternativ 3 (Skoppum vest) går gjennom skogsområdene i vest, delvis i tunnel.

I henhold til fastsatt planprogram er det utredet tre korridorer for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker:

Alternativ 1 – Bakkenteigen er vist med lilla linje. Alternativet har en variant via Nykirke tettsted. Alternativ 2 – Skoppum øst, blå linje, er det midtre alternativet.

Alternativ 3 – Skoppum vest, markert med oransje linje, er det vestre alternativet.


Alternativ 1 (Bakkenteigen med en variant via Nykirke tettsted) og alternativ 2 (Skoppum øst) liggende på viadukt på vestsiden av Borreskåla. - Alternativ 3 er samlet sett det beste alternativet. Det er rangert som best i den samfunnsøkonomiske analysen og gir best jernbaneteknisk funksjonalitet. Vi er derfor sikre på at dette er den beste løsningen for Vestfoldbanen i et større perspektiv, sier planleggingsleder Elsebeth A. Bakke.

Veien videre

De tre kommunene Horten, Re og Tønsberg skal behandle kommunedelplanen for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker. Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og det blir da anledning til å sende høringsuttalelse til kommunene.Vi oppfordrer alle interesserte til å sette seg inn i utredningene som ligger vedlagt. Endelig vedtak i kommunene forventes i oktober 2016. I henhold til Nasjonal Transportplan (NTP), planlegges det at dobbeltsporet mellom Nykirke-Barkåker skal stå ferdig til 2024 med planlagt byggestart i 2019.