"VELG DEN STRAKE VEIEN"

Den tidligere NSB-sjefen holdt onsdag 26. august foredrag på Bakkenteigen om temaet «Jernbanen som regionbygger». Møtet i regi av Knutepunkt Horten Vest samlet ca. 130 deltagere.

- Toget må vinne over bilen. E18 og E6 går i rett linje. Jernbanen må gjøre det samme. Det er til nasjonens og regionens beste, argumenterte Ueland som anbefaler den korteste jernbanelinjen gjennom både Østfold og Vestfold.

Ueland la særlig vekt på tilgangen på store arealer som vesentlig argument for alternativet Skoppum vest.
- På Skoppum vest kan man bygge opp et sterkt regionalt knutepunkt og en ny bydel med reisetid til Oslo på bare 50 minutter. Her er det store arealer som gir en fantastisk situasjon. På Skoppum vest kan man både etablere mange nye arbeidsplasser og utvikle større boligområder, understreket Ueland.

Avlaste Oslo

Ifølge Ueland bør man i samfunnsplanleggingen sørge for at infrastruktur som jernbane med knutepunkter bygges først, ikke 20 år etterpå.
- Ved å utvikle Skoppum vest til et regionalt knutepunkt gjør man kommunen og regionen mer attraktiv. Da får man høy attraksjonskraft og kan naturlig avlaste hovedstaden.

Ueland etterlyste en nasjonal politikk for en mer balansert befolkningsutvikling på Østlandet, slik at presset på hovedstaden blir mindre.

Fremtidsrettet knutepunkt

Som eksempel på et fremtidsrettet og vellykket knutepunkt trekk Ueland frem utviklingen av Lillestrøm.
- Her er det etablert mange arbeidsplasser nær stasjonen. Det er store arealer for både mange nyetableringer og boligbygging. Samtidig er det god parkeringskapasitet og et effektivt tilbringersystem, poengterte Ueland. I foredraget og på spørsmål fra salen ga Ueland klart uttrykk for at tilgjengelige arealer på Bakkenteigen er beskjedne sammenlignet med potensialet på Skoppum vest. 

Samlet grep

Ueland etterlyste i sitt foredrag vilje til å ta et samlet statlig grep for en rask og effektiv jernbaneutbygging på Østlandet, slik at strekningen Oslo – Kristiansand (over Vestfoldbanen) kan gå en reisetid på tre timer.

- Vestfoldbanen utgjør en viktig del av det nasjonale jernbanenettet. Det er behov for et samlet statlig grep, slik at man velger de beste løsningene for de reisende. Vestfoldbanen må utvikles i et perspektiv på 100 år. For jernbanens konkurransekraft er reisetid/reisavstand og robuste knutepunkter med store arealer for utvikling og god parkeringskapasitet avgjørende faktorer, poengerte Osmund Ueland.

Viktig med knutepunkt med mye og god plass

Ragnar Larsen, Nykirke:
"Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland  holdt et meget interessant foredrag om jernbanens betydning i samfunnsutviklingen.
Ueland er ingen hvem som helst når det gjelder kunnskaper om utviklingen av infrastruktur, han innehar stor kompetanse og lang erfaring. Han la bl.a. vekt på at en slik storsatsing må prioritere for nasjonen og regionens beste. En høyhastighetsbane må ha en rettest mulig linjeføring, billig og raskest mulig. Lokalmiljøets behov kommer i annen rekke, (eks. om stasjonen skulle komme til å ligge dels i Re kommune). Her må tenkes stort og helhetlig. Målet bør være Oslo Kristiansand på 3 timer. Målet er jo at toget i fremtiden skal kunne slå bilen. Da må det både være raskt og driftssikkert. Ueland la vekt på utviklingen av lokale knutepunkt (les: stoppesteder) som har nok av plass for utvikling av bolig, industri og parkeringsplasser, gode miljøvennlige tilbringertjenester. Her nevnte han Lillestrøm som eksempel på en hel by som vokste opp etter at jernbanen kom og at vi som nasjon har mye å lære om vi ser til både Sverige og Danmark. Etter Uelands foredrag kom det mange spørsmål og kommentarer fra salen, bl.a. var en rekke lokalpolitikere representert."

Osmund Ueland om fremtidens jernbane
Vestfoldbanen må avlaste hovedstaden

VESTFOLDBANEN SOM EN DEL AV DET NASJONALE JERNBANENETTET


Knutepunkt Horten Vest (KHV) inviterer til åpent jernbanemøte onsdag 26. august på høgskolen på Bakkenteigen. Formålet med møtet er å sette det planlagte dobbeltsporet Nykirke – Barkåker inn i et større regionalt og nasjonalt perspektiv. Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland holder foredrag om temaet ”Jernbanen som regionbygger”.

- Vestfoldbanen utgjør en viktig del av det nasjonale jernbanenettet. Det er behov for et samlet statlig grep, slik at man velger de beste løsningene for de reisende. Vestfoldbanen må utvikles i et perspektiv på 100 år. For jernbanens konkurransekraft er reisetid/reisavstand og robuste knutepunkter med store arealer for utvikling og god parkeringskapasitet avgjørende faktorer, sier Osmund Ueland. Han legger særlig vekt på at Intercity-strekningene på det sentrale Østlandet skal bidra til å avlaste Osloregionen. Kortest mulig reisetid Oslo – Vestfold er derfor viktig om jernbanen skal være konkurransedyktig.

- Vi er meget glad for at en faglig kapasitet som Osmund Ueland har takket ja til å innlede om hvordan vi bygger fremtidens jernbane. Parsellen Nykirke – Barkåker er en viktig del av det nasjonale jernbanenettet. Debatten i vår egen kommune blir noen ganger veldig lokal og vi savner ofte et større regionalt og nasjonalt perspektiv. Knutepunkt Horten Vest er opptatt av at man forsøker å se 100 år inn i fremtiden ved planlegging av fremtidig dobbeltspor med stasjon og knutepunkt, sier Rolf Berg, som er leder i Knutepunkt Horten Vest. Han ser dette som valgkampens viktigste møte i Horten og håper et bredt publikum vil delta på møtet.
Etter Osmund Uelands foredrag er det lagt opp til spørsmåls- og kommentarrunde. Alle interesserte er velkommen. De politiske partienes fremste representanter i Vestfold, Horten, Re og Tønsberg er spesielt invitert til møtet som ledes av Mathilde Fasting. Jernbaneverket arbeider fortsatt med utredning av dobbeltspor Nykirke – Barkåker og har varslet nye informasjons- og medvirkningsmøter utover høsten.

Kontaktpersoner Knutepunkt Horten Vest:
Leder Rolf Berg, mobiltlf. 90931168.
Dag N. Kristoffersen, mobiltlf. 41339111

Han var en gang øverste sjef for NSB. Nå kommer han til Bakkenteigen for å snakke om fremtidens jernbane.


HORTEN: Det er organisasjonen Knutepunkt Horten Vest (KHV) som inviterer til åpent jernbanemøte onsdag på Bakkenteigen, med tidligere NSB-sjef Osmund Ueland som innleder. På Vestfoldbanen står kampen om tre traséalternativ mellom Nykirke og Barkåker. KHV kjemper for det vestligste alternativet, som ikke minst Venstre-kandidat og medarrangør Dag N. Kristoffersen mener er det mest miljøvennlige. Dette alternativet svinger utenom høyskolen på Bakkenteigen, men sparer desidert mest matjord. Det siste er i liten grad tema på møtet. Desto mer står effektiv transport høyt på programmet.


– Vestfoldbanen må utvikles i et perspektiv på 100 år. For jernbanens konkurransekraft er reisetid, reiseavstand og robuste knutepunkter med store arealer for utvikling og god parkeringskapasitet avgjørende faktorer, sier Osmund Ueland. Rolf Berg leder KHV og er glad for at Ueland kommer.


– Debatten i vår egen kommune blir noen ganger veldig lokal. Vi savner et større nasjonalt og regionalt perspektiv, sier Berg.


SJEF: Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland kommer han til Vestfold for å snakke om effektiv transport. 

FOTO: ANNE CHARLOTTE SCHJØLL

Knutepunkt Horten Vest (KHV) inviterer til åpent møte onsdag 26. august
kl. 18.30 - 20.30, Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen, auditorium Larvik.

Temaet for møtet er: ”Jernbanen som regionutvikler”.  Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland innleder om Vestfoldbanens fremtidige rolle som regionbygger og som en del av det nasjonale jernbanenettet.


Kort om programmet for møtet:
Åpning og introduksjon, v/Rolf Berg, KHV
Foredrag ved Osmund Ueland
Spørsmål og kommentarer fra salen
Oppsummering ved møteleder Mathilde Fasting 


Det er anledning til spørsmål og kommentarer etter Uelands innledning. Vestfold-benken i Stortinget og de politiske partiene i Vestfold og Horten, Re og Tønsberg inviteres spesielt til møtet.
Formålet med møtet er å sette den planlagte utbygging og modernisering av Vestfoldbanen inn i et regionalt og nasjonalt perspektiv. Hvilke prinsipper og føringer bør defineres når nye parseller med dobbeltspor planlegges på Intercity-nettet på Østlandet, for eksempel Nykirke - Barkåker?


Aktuelle temaer vil være:

  • Vestfoldbanens rolle og funksjon som del av Intercity-nettet på Østlandet.
  • Prinsipper for utbygging av Intercity-nettet på Østlandet som del av det nasjonale jernbanenettet.
  • Utvikling av robuste knutepunkter for fremtiden.
  • Forventninger til fremtidens jernbane.
  • Jernbanens rolle som regionbygger, arbeidsmarked og boligmarked. Utvikling av nye tettsteder og byer med nærhet til jernbane.
  • Prinsipper og føringer for fremtidig arealbruk og boligbygging. Avlastning for Osloregionen.


Alle velkommen til valgkampens viktigste møte.