26. november ble det avholdt informasjonsmøter om videre planprosess av InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker og detaljering rundt de tre korridorene. Møtene startet med en orientering av planleggingsleder Elsebeth A. Bakke om status for prosjektet og sammenhengen med den øvrige InterCity-utbyggingen. Jernbaneverket har besluttet å ikke offentliggjøre utredningene stykkevis og delt, men å legge frem hele materialet samlet, sammen med Jernbaneverkets anbefaling av alternativ, når materialet oversendes kommunene for behandling. Dette skal skje 17. februar 2016 kl.20.00.


Sven Narum, assisterende oppdragsleder fra rådgivergruppen, la fram detaljene rundt de ulike korridorene og viste nye 3D-modeller av hvert alternativ.

- Det skal legges til rette for at det kan være tre tog på stasjonen samtidig, og en mulighet for å kunne snu enkelte tog. Narum orienterte også om løsningene for stasjonene og hvordan de kan betjenes med buss. Mulige parkerings- og veiforbindelser for de ulike alternativene ble gjennomgått mens størrelse på parkering vil avklares nærmere i reguleringsplanen. For alle alternativene må veinettet tilpasses for å få til gode adkomster.

KHV avfotograferte lysbildene fra PowerPoint presentasjonen den 26. november og presenterer disse bildene i fire dokumenter, ett for hvert alternativ og en med informasjon om planprosessen.  For alternativ 3 Skoppum vest er de presentert i de neste seksjonene under, men først:


Beskrives hovedargumentene for Skoppum vest kort oppsummert fra et brev til Jernbaneverket :

  • Det beste alternativet for regionutvikling med boliger og arbeidsplasser nær hovedstadsregionen og med effektive transportkorridorer.
  • Det beste alternativet for utvikling av et robust knutepunkt som er bærekraftig i et 100-årsperspektiv.
  • Det rimeligste alternativet.
  • Den korteste, raskeste og den rette jernbanelinjen og dermed det beste alternativet med tanke på et effektivt nasjonalt jernbanenett, herunder Oslo – Kristiansand – Stavanger over Vestfoldbanen.
  • Det klart gunstigste alternativet med tanke på natur, jordvern, kulturlandskap og kulturminner.

Det nye foreslåtte knutepunktet Skoppum vest

Det foreslåtte nye knutepunktet/stasjonen ligger til høyre for Rv 19, rett vest for Adalsborgen. Tettstedet Skoppum i venstre bildekant, boligfeltet Viulsrødåsen ved den røde prikken i bildet. Byggene til Ferno Norden og Jotron ligger i midten i nedre del av bildet. Illustrasjon: Jernbaneverket